Drámapedagógus

A drámapedagógiai módszerrel pozitív változást érünk el a szociális viselkedésben, könnyebb a megértés és elfogadás, attitűdváltás érhető el az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, a nyelvi és egyéb kommunikációs készségek fejlődnek. A végzett drámapedagógusok képesek a köznevelési intézményekben a NAT szerinti drámatanításra, az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán drámajáték, beszéd- és mozgásgyakorlatok oktatására, és a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudják.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Pedagógus szakvizsga

A képzés a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás megerősítésére, elmélyítésére, és újabb ismeretek megszerzésére irányul. A szakvizsgával teljesíthető a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettsége, illetve a szakvizsga megszerzése a mesterpedagógus fokozat megszerzésének szükséges feltétele.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus

A felvétel feltételei: alapképzésben (BSC/BA), mesterképzésben (MSC/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév

Választható ismeretkörök:

  • Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia (fejlesztőpedagógus végzettséggel rendelkezőknek 2 félév)
  • Gyakorlatvezető tanító
  • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
  • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés

A pedagógus szakvizsga konzultációit tömbösítve tartjuk: az őszi félévben augusztus végén egy hét, a tavaszi félévben január végén egy hét, és a félév során mindössze két szombati napon lesz konzultáció.


Fejlesztőpedagógus

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

A szakképzettség megnevezése: fejlesztőpedagógus

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél és két év szakmai gyakorlat

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévKözoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga

A képzés során a hallgatók oktatásszervezési, oktatásirányítási, tanügyigazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretekre tesznek szert.

A gyakorlati alkalmazást tréningek szolgálják. A képzés nemcsak leendő intézményvezetőknek (iskolaigazgató, óvodavezető, helyettesek), hanem munkaközösség-vezetőknek és osztályfőnököknek is ajánljuk.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A felvétel feltételei: alapképzésben (BSC/BA), mesterképzésben (MSC/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévBiblioterápia szakirányú továbbképzési szak

Terápia irodalmi szövegeken és bibliai történeteken keresztül. A képzés során a résztvevő képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően pszichoterápia-jellegű munkát folytasson, biblioterápiás foglalkozásokat tud felépíteni és vezetni szövegek és olvasmányok segítségével.

A felvétel feltételei: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi vagy igazgatási képzési területen szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta

További feltételek:
motivációs kérdések írásbeli megválaszolása és azt követő beszélgetésen való részvétel valamely világnyelvnek a szakirodalom olvasására alkalmas ismerete.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Roma társadalomismeret

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik társadalmi, művészeti, pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában hatékonyan tudják segíteni a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába lépő gyermekek eredményesebb nevelését-oktatását.

A szakképzettség megnevezése: roma társadalomismereti szakember

A felvétel feltételei: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévSzabadidősport-szervező

A szabadidősport-szervező egészséges, mozgásban gazdag életmódra neveli a gyerekeket, olyan foglalkozásokat szervez, ahol a 3-12 éves korosztály megtanulja, hogyan éljen egészséges értékrend szerint.

A szakképzettség megnevezése: pedagógus szabadidősport-szervező szakirányon

A felvétel feltételei: óvodapedagógus vagy tanító szakon szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévSzocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az iskolai erőszak felismerésére, háttértényezőinek feltárására, a hatékony problémamegoldásra és az érintettek segítésére.

A szakképzettség megnevezése: szocioterapeuta szakpedagógus

A felvétel feltételei: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány, valamint bölcsészettudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Család- és gyermekvédelem

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti elméleti és gyakorlati tudásuk és képességeik integrált felhasználásával képesek önállóan ellátni a családdal, a családi életre való felkészítéssel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatokat. A képzést elvégzők a család és gyermekvédelem területén közoktatási intézményekben, valamint szociális intézményekben helyezkedhetnek el.

A szakképzettség megnevezése: család- és gyermekvédelem szakos pedagógus

A felvétel feltételei: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel (óvodapedagógus, tanár, tanító, továbbá csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, konduktor, szakoktató vagy szociálpedagógus) rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Jelentkezési lap

Letöltés