Drámapedagógus

A drámapedagógiai módszerrel pozitív változást érünk el a szociális viselkedésben, könnyebb a megértés és elfogadás, attitűdváltás érhető el az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, a nyelvi és egyéb kommunikációs készségek fejlődnek. A végzett drámapedagógusok képesek a köznevelési intézményekben a NAT szerinti drámatanításra, az alapfokú művészeti iskolák színjátéktagozatán drámajáték, beszéd- és mozgásgyakorlatok oktatására, és a dramatikus módszereket tantárgyi keretektől függetlenül is alkalmazni tudják.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Pedagógus szakvizsga

A képzés a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás megerősítésére, elmélyítésére, és újabb ismeretek megszerzésére irányul. A szakvizsgával teljesíthető a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettsége, illetve a szakvizsga megszerzése a mesterpedagógus fokozat megszerzésének szükséges feltétele.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus

A felvétel feltételei: alapképzésben (BSC/BA), mesterképzésben (MSC/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév

Választható ismeretkörök:

  • Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia (fejlesztőpedagógus végzettséggel rendelkezőknek 2 félév)
  • Gyakorlatvezető tanító
  • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
  • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés

A pedagógus szakvizsga konzultációit tömbösítve tartjuk: az őszi félévben augusztus végén egy hét, a tavaszi félévben január végén egy hét, és a félév során mindössze két szombati napon lesz konzultáció.


Fejlesztőpedagógus

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

A szakképzettség megnevezése: fejlesztőpedagógus

A felvétel feltételei: pedagógus képzési területen szerzett oklevél és két év szakmai gyakorlat

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévKözoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga

A képzés során a hallgatók oktatásszervezési, oktatásirányítási, tanügyigazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretekre tesznek szert.

A gyakorlati alkalmazást tréningek szolgálják. A képzés nemcsak leendő intézményvezetőknek (iskolaigazgató, óvodavezető, helyettesek), hanem munkaközösség-vezetőknek és osztályfőnököknek is ajánljuk.

A szakképzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

A felvétel feltételei: alapképzésben (BSC/BA), mesterképzésben (MSC/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévBiblioterápia szakirányú továbbképzési szak

Terápia irodalmi szövegeken és bibliai történeteken keresztül. A képzés során a résztvevő képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően pszichoterápia-jellegű munkát folytasson, biblioterápiás foglalkozásokat tud felépíteni és vezetni szövegek és olvasmányok segítségével.

A felvétel feltételei: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi vagy igazgatási képzési területen szerzett oklevél.

A szakképzettség megnevezése: biblioterapeuta

További feltételek:
motivációs kérdések írásbeli megválaszolása és azt követő beszélgetésen való részvétel valamely világnyelvnek a szakirodalom olvasására alkalmas ismerete.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Roma társadalomismeret

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik társadalmi, művészeti, pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában hatékonyan tudják segíteni a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába lépő gyermekek eredményesebb nevelését-oktatását.

A szakképzettség megnevezése: roma társadalomismereti szakember

A felvétel feltételei: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Képzési idő: 4 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévSzabadidősport-szervező

A szabadidősport-szervező egészséges, mozgásban gazdag életmódra neveli a gyerekeket, olyan foglalkozásokat szervez, ahol a 3-12 éves korosztály megtanulja, hogyan éljen egészséges értékrend szerint.

A szakképzettség megnevezése: pedagógus szabadidősport-szervező szakirányon

A felvétel feltételei: óvodapedagógus vagy tanító szakon szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félévSzocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az iskolai erőszak felismerésére, háttértényezőinek feltárására, a hatékony problémamegoldásra és az érintettek segítésére.

A szakképzettség megnevezése: szocioterapeuta szakpedagógus

A felvétel feltételei: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány, valamint bölcsészettudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Család- és gyermekvédelem

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti elméleti és gyakorlati tudásuk és képességeik integrált felhasználásával képesek önállóan ellátni a családdal, a családi életre való felkészítéssel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatokat. A képzést elvégzők a család és gyermekvédelem területén közoktatási intézményekben, valamint szociális intézményekben helyezkedhetnek el.

A szakképzettség megnevezése: család- és gyermekvédelem szakos pedagógus

A felvétel feltételei: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel (óvodapedagógus, tanár, tanító, továbbá csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, konduktor, szakoktató vagy szociálpedagógus) rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő: 2 félév

A képzések költsége: 125.000 Ft / félév


Egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja: egyházi fenntartású szociális és közoktatási intézmények vezetői, vezető munkatársai vagy a fenntartó képviselői számára vezetői kompetenciák fejlesztése, az elvi és gyakorlati ismeretek teológiai megalapozásának és egyházi jellegének igényével.

A képzés szükségessége: A gyülekezetek, egyházközségek, közegyházi testületek fenntartásában egyre nagyobb számban jelentek meg olyan egyházi – szociális és közoktatási − intézmények, amelyek speciális intézményvezetői és szervezetfejlesztő felkészültséget igényelnek. Az egyházi intézményhálózatok hatékony működtetése és fejlesztése olyan szakemberek képzését teszi szükségessé, akik rendszerszemlélettel képesek átlátni egy szervezet működését, magas szintű, teológiailag is reflektált vezetési ismeretekkel és készségekkel, gazdasági, közigazgatási és jogi ismeretekkel rendelkeznek.

A képzésre jelentkezhetnek olyan hitéleti, egészségtudomány, pedagógus, vagy társadalomtudomány képzési területen legalább alapképzésben oklevelet szerzett jelöltek (teológusok, lelkészek, hittanárok, szociális munkát végző szakemberek, pedagógusok, szociálpedagógusok stb.), akik egyházi fenntartású szociális vagy közoktatási és köznevelési intézményekben kívánnak valamilyen (felső- vagy középszintű) vezetői feladatott ellátni, vagy már ilyen tapasztalatokkal rendelkeznek.

A képzés időkerete: 4 félév (120) kredit tömbösített konzultációk formájában (lelkészeknek 2 félév, teológiai tanulmányaik beszámítása alapján)

A képzés díja: 125.000,-Ft/félév (részletfizetési lehetőséggel)


Családpasztoráció szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja célja gyakorlatorientált felkészítéssel segíteni a családokkal is foglalkozó hitéleti szakembereket a családok mentális egészségének erősítésében, és családi válságok lelkigondozói kezelésében. A képzésre elsősorban hitéleti végzettségű szakemberek: lelkészek, teológusok, diakóniai munkatársak, hittanárok jelentkezését várjuk. A felvétel feltétele főiskolai vagy egyetemi hitéleti végzettség igazolása, rövid motivációs levél, és személyes alkalmasság.

A képzés időtartama: 2 félév, tömbösített konzultációk formájában

A képzés díja: 125.000,-Ft/félév (részletfizetési lehetőséggel)


Jelentkezési lap

Letöltés